« Wróć...

Zasady prywatności, RODO

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Centrum Kultury Raszyn” – Al. Krakowska 29A, 05-090 Raszyn (dalej: CKR, Administrator), reprezentowany przez Dyrektora.

 

Jak się z nami skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?

Można do nas napisać:
adres e-mail: iodo@ckr.raszyn.pl,
adres pocztowy: Centrum Kultury Raszyn, Al. Krakowska 29A, 05-090 Raszyn

 

Skąd mamy Pani/Pana dane?

Otrzymaliśmy je od Pani/Pana w związku z prowadzoną przez nas działalnością statutową, której celem jest m.in. upowszechnianie kultury oraz stwarzanie warunków do edukacji kulturalnej dla mieszkańców Gminy Raszyn, bądź zostały nam udostępnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora?

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji naszej działalności mającej charakter użyteczności publicznej. Jeśli wyraża Pani/Pan na to zgodę, to przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www;
 • udziału w zajęciach kulturalno-edukacyjnych, warsztatach i innych, w których Pani/Pan lub dziecko może wziąć udział;
 • umożliwieniu kontaktu w celu poinformowania Pani/Pana o statusie rozpatrywanej sprawy.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w innych celach, niż wypełnienie przez Administratora obowiązku prawnego, może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób, w jaki ją Pani/Pan wyraziła/wyraził. Oświadczenie o wycofaniu zgody może Pani/Pan przesłać na adres mailowy lub pocztowy Administratora podany powyżej.

 

Czy ma Pani/Pan obowiązek podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Panią/Pana danych osobowych na formularzach służących do zgłoszeń uczestnictwa w organizowanych przez CKR zajęciach. Zakres zbieranych przez nas danych jest określony w regulaminach zajęć i zależy od jego charakteru.
Jeśli z jakiegoś powodu nie poda Pani/Pana wymaganych danych osobowych, nie będzie Pani/Pan mógł wziąć udziału w zajęciach. Poza podaniem danych wynikających z przepisów prawa, pozostałe dane są przekazywane dobrowolnie.

 

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia wobec Administratora w zakresie przetwarzania danych?

Gwarantujemy Pani/Panu spełnienie następujących praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), tj.:

 1. Sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO – w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 2. Ograniczenia ich przetwarzania, na podstawie art. 18 RODO – w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe, może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający sprawdzić przez Administratora prawidłowość tych danych, jeśli dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem.
  Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez CKR Pani/Pan danych osobowych do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Jakim kategoriom odbiorców udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane:

 1. Podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
 2. Podmiotom świadczącym usługi:
  • doręczenia korespondencji,
  • świadczenia usług archiwizacyjnych,
  • obsługi hostingowej,
  • obsługi IT,
  • płatnicze.

 

Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez czas określony w stosownych przepisach prawa, a następnie przekazujemy je do archiwum.
W przypadku wydarzeń, w których może Pani/Pan wziąć udział – będziemy przetwarzać Pani/Pana dane przez czas trwania wydarzenia i okres rozliczenia/wręczenia nagród.

 

Czy przekazujemy Pani/Pana dane osobowe do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprze profilowanie) w sposób wpływający na Pani/Pana prawa?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).